1. Postanowienia ogólne

1. Club Del Vino działa pod adresem (tutaj wpisać adres). Jego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Łubinowej 4. Uczestnikiem Klubu może być jedynie osoba pełnoletnia.

2. Organizatorem Clubu Del Vino jest firma Winoland z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa).

3. Club del Vino nie posiada osobowości prawnej. Wszelkie zobowiązania i uprawnienia zaciągane i nabywane poprzez Club del Vino są nabywane na rzecz i na rachunek Domu Wina Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. Club del Vino powstał na czas nie określony.


2. Regulamin

1. Adres Clubu del Vino to ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa

2. Oświadczenia woli oraz wszelkie decyzje w imieniu Klubu Del vino ul. Łubinowa 4, 03-878 Warszawa Vino składa Zarząd lub ustanowieni pełnomocnicy w granicach umocowania.

3. Club del Vino powstał w celu poszerzania wiedzy z dziedziny enologii oraz oferowania członkom Klubu dostępu do innych towarów i usług.

4. Club del Vino prowadzi także działalność integrującą Członków Klubu oraz może organizować imprezy, kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie.


3. Warunki przystąpienia do Klubu

1. Członkiem Clubu del Vino może zostać osoba pełnoletnia, która wypełni formularz rejestracyjny. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny i składająca deklarację przystąpienia do Klubu wyraża zgodę na zasady członkowskie określone w niniejszym regulaminie.

2. Przed złożeniem deklaracji każda osoba ma możliwość zapoznania się z regulaminem na stronie internetowej www.winoland.com. Osoba prawna może zostać członkiem Klubu tylko w przypadku, jeśli prowadzona przez nią działalność nie jest związana z handlem alkoholem. Członkostwo w Klubie nie może być wykorzystane w celach handlowych.

3. Warunkiem skorzystania z przeznaczonej dla Klubowiczów promocyjnej oferty zakupu produktów znajdujących się w klubowej ofercie jest akceptacja przez Klubowicza treści klubowego regulaminu w trakcie procesu rejestracji w Clubie del Vino.

4. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,


b) zapoznała się z warunkami niniejszego regulaminu Clubu Del Vino i zobowiązuje się ich przestrzegać,


c) zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży określonymi w regulaminie Klubu Sprzedawcy i zobowiązuje się ich przestrzegać.


5. Z chwilą dokonania rejestracji, zarejestrowana osoba uzyskuje status Klubowicza.

6. Klubowicz wypełniając formularz rejestracyjny może wyrazić zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie członków Klubu Del Vino, na ich przetwarzanie w celach handlowych i marketingowych przez Organizatora, w tym na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

7. Klubowicz ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania oraz uaktualniania. Organizator zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.


8. Przesyłanie przez Organizatora i Sprzedawcę korespondencji handlowej i marketingowej, w tym również w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204), SMS-em lub na adres e-mail klubowicza, wymaga jego odrębnej, uprzedniej zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

9. Klubowicz może wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych innym firmom współpracującym z Organizatorem w celach handlowych i marketingowych. Zgoda musi wyraźnie wskazywać podmiot, któremu dane zostały udostępnione oraz zakres tego udostępnienia.


10. Oświadczenia wymienione w powyższych punkta Klubowicz może złożyć w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas rejestracji w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.


11. Klubowicz może wyrazić zgodę na telefoniczny kontakt ze strony klubowego konsultanta, który przekaże mu informacje dotyczące nowych ofert.


12. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Nabywcy.

13. Członek Klubu może wypowiedzieć na piśmie lub mailowo swoje członkostwo z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Klub może zaproponować pozostanie w Klubie lub przywrócenie członkostwa na innych warunkach.


4. Ustanie Członkostwa Klubu

1. Ustanie członkostwa w Club del Vino następuje w wyniku:

a) skreślenia z listy na skutek wypowiedzenia członkostwa


b) wykluczenia Członka Klubu w przypadku:

– uporczywego naruszania przez Członka Klubu niniejszego Regulaminu,

– działania na szkodę Klubu,

– wykorzystywania członkostwa w Klubie w celach handlowych,

– śmierci Członka Klubu.


2. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Organizatora (tj. Winoland).5. Warunki i zasady składania zamówień na towary i usługi prezentowane przez Club Del Vino


1. Produkty prezentowane w serwisie internetowym Klubu oraz w innych kanałach komunikacyjnych są dostępne jedynie dla osób pełnoletnich.

2. Członkowie Klubu maja prawo do korzystania ze zniżek co jest niedostępne dla osób nie będących Członkami Klubu.

3. Zakup produktów oraz usług oferowanych przez Club del Vino może nastąpić bezpośrednio na stronie internetowej www.winoland.com

6. Realizacja zamówienia

Patrz punkt nr. 6 w Regulaminie strony Winoland

8. Reklamacja, zwroty

Patrz punkt nr. 7 i 8 w Regulaminie strony Winoland


9. Ochrona danych osobowych


1. Składając zamówienie, Kupujący świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Klubu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.